top of page

Advies Raad van State over het wetsvoorstel houdende wijzigingen "zwangerschapsafbreking"

De Raad van State -in haar advies van 24 februari 2020- stelt vast dat de wetgever een grote beoordelingsruimte heeft voor de keuzes die hij maakt inzake zwangerschapsafbreking, gelet op de rechtspraak van het Europees Hof van de rechten van de mens en van het Grondwettelijk Hof.
Het wetsvoorstel blijft volgens de Raad van State binnen die beoordelingsruimte wat betreft de volgende aspecten:

-    het verlengen van de principiële termijn voor zwangerschapsafbreking van twaalf naar achttien weken; -    het verkorten van de verplichte reflectietermijn van zes dagen naar achtenveertig uur; -    het weglaten van de bestaande specifieke strafbepalingen voor de overtreding van de voorwaarden inzake zwangerschapsafbreking, gelet op de toepasbaarheid van het algemeen strafrecht, het tuchtrecht en het aansprakelijkheidsrecht.

De Raad van State formuleert ook geen bezwaren bij het recht voor elke gezondheidszorgbeoefenaar om te weigeren mee te werken aan een zwangerschapsafbreking, evenmin als bij de verplichting voor de arts om in dat geval de vrouw bij het eerste bezoek al op de hoogte te brengen van zijn weigering en om haar door te verwijzen naar een andere arts of instelling.

Het wetsvoorstel bevat een strafbepaling voor wie “fysiek of op enigerlei wijze” probeert te verhinderen dat een vrouw vrije toegang heeft tot een instelling waar zwangerschapsafbreking wordt uitgevoerd.


Volgens de Raad van State is deze bestraffing onvoldoende precies geformuleerd. Bovendien moet de proportionaliteit van deze beperking van de vrijheid van meningsuiting, mede gelet op de zwaarte van de strafmaat, door de wetgever worden heroverwogen.

34 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Conclusies in strafzaken een gunst, geen recht

Bij arrest van de 2de Kamer van het Hof van Cassatie van 20.09.2022 werd geoordeeld dat artikel 152, § 1, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de partijen die wensen te conclud

bottom of page