top of page

Bouwstop 2040 wordt bouw'shift'

De teksten van het Instrumentendecreet zijn gepubliceerd.

Het ontwerp vindt u hier.


Ook de bijhorende memorie werd gepubliceerd.


Het instrumentendecreet heeft als doel bestaande realisatiegerichte instrumenten te bundelen, bestaande instrumenten te verbeteren en een nieuwe regelgeving te ontwikkelen voor ontbrekende (realisatiegerichte) instrumenten. Hierbij ligt een sterke focus op vereenvoudiging, transparantie, afstemming, leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. De Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen staan gezamelijk in voor de uitwerking van het instrumentendecreet.


Eigenaars die nadeel ondervinden omdat op bouwgrond niet meer mag gebouwd worden, zullen aan het actuele waardeverlies vergoed worden. Dit decreet is een cruciaal element om een draagvlak te krijgen voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat verder ruimtebeslag wil inperken.


De vijf instrumenten die in het leven worden geroepen zijn als volgt:


- Verhandelbare ontwikkelingsrechten

- Activiteitenconvenanten – en contracten

- Billijke schadevergoeding

- Compenserende vergoeding

- Geharmoniseerde koopplichten


Een wijziging die erg de aandacht trekt is de planschaderegeling.


Planschade moet worden betaald door de initiatief nemende overheid als door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan een stuk bouwgrond niet langer bebouwbaar is.


Deze planschade wordt volledig herbekeken en herberekend.