top of page

Administratieve geldboete verschuldigd zelfs zonder de aard van de inbreuk te kennen

Bijgewerkt op: 24 jan. 2020


Het Hof van Cassatie heeft op 27 juni 2019 (n° F-20190627-1 (C.16.0618.F) ) geoordeeld dat de vijftien dagen-termijn in de GAS-wet niet op straffe van nietigheid werd voorgeschreven, zodat een overschrijding ervan niet tot nietigheid van de boete kan leiden .

Volgens artikel 29, § 1, van de wet van 4 juni 2013 betreffende de gemeentelijk administratieve sancties (hierna de GAS-wet), wordt diegene die een inbreuk heeft begaan, geacht van de sanctionerend ambtenaar, binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling van de inbreuk, gegevens te ontvangen met betrekking tot:


de vastgestelde feiten

de begane inbreuk

het bedrag van de administratieve geldboete


Deze termijn werd in dit geval overschreden.


De politierechtbank van Namen verklaart de administratieve geldboete onwettig.


Het Hof van Cassatie vernietigt deze beslissing echter, stellende dat de betrokken termijn een Ordetermijn is, waar geen sanctie werd aan gekoppeld, zodat de opgelegde boete ook niet onwettig wordt.


Anders gezegd: indien u een uitnodiging tot betaling van een administratieve geldboete bekomt, doch de verbaliserend ambtenaar laat vanaf nu überhaupt na om u de details van de inbreuk te bezorgen, blijft de geldboete overeind...


Het is nog maar de vraag in hoeverre het Hof van Cassatie hier geen poort heeft opengezet voor lokale besturen om de boeteplichtige thans zelf te verplichten in actie te schieten wanneer hij de boete wenst te betwisten/bestuderen.


Het Grondwettelijk Hof had immers reeds in een arrest van 24 februari 1999 (GwH 24 februari 1999, nr. 22/99, BS 30 april 1999) erkend dat de bedoelde administratieve geldboeten straffen zijn in de zin van artikel 6 EVRM. Zij hebben immers tot doel de overtredingen, begaan door alle belastingplichtingen, die de bij het (BTW-Wetboek opgelegde verplichtingen niet nakomen in dat concreet geval), te voorkomen en bestraffen waarbij het repressieve karakter van de sanctie overheerst.


Wanneer men nu een administratieve geldboete opgelegd wordt in het kader van de GAS-wet, en men weet op het ogenblik van de vestiging van de boete niet welke inbreuk aan de grondslag van het vestigen ervan niet waarvoor, gaat dit m.i. de ratio legis van de administratieve geldboete voorbij.


Of dit arrest snel zal opgepikt worden is nog maar de vraag...


Ignace LAPLAESE


23 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Conclusies in strafzaken een gunst, geen recht

Bij arrest van de 2de Kamer van het Hof van Cassatie van 20.09.2022 werd geoordeeld dat artikel 152, § 1, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de partijen die wensen te conclud

bottom of page