top of page

Administratieve geldboete verschuldigd zelfs zonder de aard van de inbreuk te kennen

Bijgewerkt op: 24 jan. 2020


Het Hof van Cassatie heeft op 27 juni 2019 (n° F-20190627-1 (C.16.0618.F) ) geoordeeld dat de vijftien dagen-termijn in de GAS-wet niet op straffe van nietigheid werd voorgeschreven, zodat een overschrijding ervan niet tot nietigheid van de boete kan leiden .

Volgens artikel 29, § 1, van de wet van 4 juni 2013 betreffende de gemeentelijk administratieve sancties (hierna de GAS-wet), wordt diegene die een inbreuk heeft begaan, geacht van de sanctionerend ambtenaar, binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling van de inbreuk, gegevens te ontvangen met betrekking tot: